ام بی ای آنلاین

Team info
DescriptionMBA آنلاین و MBA مجازی یک ساله با همکاری EBS سوئد - آکادمی مجازی ایرانیان https://www.elearnever.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/mba-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
Created11 Sep 2020
Web sitehttp://https://www.elearnever.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C/mba-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
SETIBZH
Free-DC
CountryNone
TypeNone
Members
Founder pobeguts.stanislava
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)