بوستر پمپ چیست

Team info
Descriptionبوستر پمپ را از پایاگسترش تهیه کنید - ایسنا: https://www.isna.ir/news/98081810892/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
Created31 Jan 2020
Web sitehttp://https://www.isna.ir/news/98081810892
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
SETIBZH
Free-DC
CountryIndonesia
TypeNone
Members
Founder renatamitus0
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)